PERSOANE FIZICE

— Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri si impozitului pe teren (formular tipizat pus la dispozitie cu titlu gratuit) ;
— Declaratie speciala de impunere pentru celelalte locuinte detinute in proprietate in afara celei de domiciliu (formular tipizat pus la dispozitie cu titlu gratuit)
— Actul care confera dreptul de propietate asupra bunului patrimonial declarat:

 • Contract de vanzare-cumparare
 • Act de donatie pentru bunurile primite cu titlu gratuit
 • Certificat de mostenitor pentru bunurile primite drept mostenire
 • Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru bunurile revendicate si rezultate din divorturi, partaje, etc.
 • Autorizatie de construire pentru constructiile noi si procesul verbal de receptie in cazul imobilelor nou construite
 • Documentatia cadastrala intocmita de Oficiul Judetean de Cadastru cuprinzand fisa si schita bunului imobil

PERSOANE JURIDICE

Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri si impozitului pe teren (formular tipizat pus la dispozitie cu titlu gratuit);
Actul care confera dreptul de propietate asupra bunului patrimonial declarat:

 • Contract de vanzare-cumparare pentru bunurile achizitionate
 • Act de donatie pentru bunurile primite cu titlu gratuit
 • Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru bunurile revendicate si rezultate din divorturi, partaje, etc.
 • Autorizatie de construire pentru constructiile noi si procesul verbal de receptie in cazul imobilelor nou construite
 • Documentatia cadastrala intocmita de Oficiul Judetean de Cadastru cuprinzand fisa si schita bunului imobil

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

— Acte justificative care sa ateste instarinarea

 • Contract de vanzare cumparare
 • Act de donatie
 • Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

— Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular tipizat pus la dispozitie cu titlu gratuit)
— Cartea de identitate a vehicului eliberat de catre Registrul Auto Roman in copie xerox
— Fisa de inmatriculare a vehicului in original si copie
— Documentele care confera dreptul de propietate asupra vehicului declarat:

 • Contract de vanzare-cumparare sau factura
 • Declaratie vamala
 • Act de donatie pentru bunurile primite cu titlu gratuit
 • Certificat de mostenitor pentru bunurile primite drept mostenire
 • Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru bunurile revendicate si rezultate din divorturi, partaje, etc.

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

— Cerere de scadere din evidentele fiscale
— Certificat de radiere din circulatie eliberat de catre Serviciul circulatie din cadrul Inspectoratului judetean de Politie in original
— Act de predare la unitati de valorificare a materialelor rezultate

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

— Proces verbal de casare
— Factura de valorificare a pieselor catre unitatile autorizate
— Factura de vanzare a pieselor de schimb rezultate din dezmembrare
— Dovada de la Serviciul circulatie din cadrul Inspectoratului judetean de Politie ca mijlocul de transport nu a fost inmatriculat

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

— Declaratie de impunere (formular tipizat pus la dispozitie gratuit)
— Plan de situatie
— Autorizatie de construire
— Ultima chitanta cu care a achitat taxa

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Pentru activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca :
— Declaratia de impunere care sa contina suprafata incintei si zilele in care se desfasoara spectacolele
— Schita suprafetei incintei

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
Pentru manifestari artistice si competitii sportive organizate cu plata :
— Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
Conditii:

 • sa figureze in evidenta fiscala a serviciului impozite si taxe locale
 • sa aiba toate impozitele si taxele locale achitate la zi
 • sa prezinte un timbru fiscal de 4 lei
 • procură notarială pentru mandatori , împuterniciţi
 • copii după acte de proprietate vizate la Registrutul Agricol

Acte necesare:

 • Cerere tip, formular pus la dispozitie gratuit
 • Act identitate pentru titular rol şi celelalte persoane din rol (unde este cazul)

Termen de eliberare:

 • 2 zile de la data depunerii cererii.

— Certificat de inregistrare la Camera de Comert si Industrie in original si copie
— Statutul societatii comerciale in original si copie
— Hotararea judecatoreasca
— Ultimul bilant contabil

ASOCIATII FAMILIALE / PERSOANE FIZICE AUTORIZATE :

— Cod numeric personal
— Certificat inmatriculare de la Registrul Comertului in original si copie
— Certificat de inregistrare fiscala de la Administratia financiara
— Autorizatia de libera practica

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

— Proces verbal de constatare a contraventiei

Plata se face in termen de 48 de ore sau dupa aceasta perioada la caseriile Serviciului impozite si taxe locale.

PERSOANE FIZICE
– veterani de razboi, vaduve de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi
– eroii revolutionari si urmasii celor decedati in Revolutia din decembrie 1989
– fostii detinuti politici, persecutati politic si persecutati din motive etnice si deportati

– invalizi gradul I şi II , persoane cu handicap grav sau accentuat.

• Cerere de solicitare a scutirii insotita de acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor de aprobare a inlesnirii la plata impozitelor si taxelor locale conform prevederilor legale specifice si a L 571/2003 , modificată şi completată
• Copie buletin identitate din care sa rezulte adresa de domiciliu
• Actul privind calitatea persoanei beneficiare a inlesnirii

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE :

• Cerere de restituire a sumelor achitate in plus

 • inscrierea in evidenta fiscala a bunurilor imobile (case, apartamente, terenuri)
 • scaderea din evidentele fiscale a unui imobil instrainat ( case, apartamente, terenuri)
 • inscrierea in evidenta fiscala a mijloacelor de transport
 • radierea din evidentele fiscale a mijlocului de transport instrainat
 • scaderea de la impunere a mijloacelor de transport care nu sunt supuse inmatricularii, scoase din uz ca urmare a casarii
 • stabilirea taxei de firma, reclama si publicitate
 • stabilirea impozitului pe spectacole
 • stabilirea taxei hoteliere
 • eliberarea certificatului fiscal
 • luarea in evidenta a persoanelor juridice
 • achitarea amenzilor
 • acordarea scutirii de la plata a impozitelor si taxelor locale.