Informaţii generale

Începerea construirii înaintea obtinerii autorizatiei de construire, chiar dacã s-a emis Certificatul de Urbanism, se sanctioneazã conform legii.

Dacã la expirarea Autorizatiei de Construire încã nu ati finalizat constructia aveti obligatia de a prelungi autorizatia.

Prelungirea Autorizatiei de construire/demolare se face cu maxim 15 zile inainte de data expirarii acestora.

Pentru ce construcţii am nevoie de autorizaţie de construire?

Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, la:

Art. 3. – (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate; (literă modificată prin art. I din O.U.G. nr. 22/2014, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 197/2016, în vigoare de la 4 noiembrie 2016)

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; (literă revenită la forma iniţială ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017, în vigoare de la 5 mai 2017)

d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane; (literă revenită la forma anterioară modificării aduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 85/2011, astfel cum a fost abrogată prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 81/2013, în vigoare de la 12 aprilie 2013)

f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (13);

g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire – noi şi extinderi.

Pentru ce construcţii nu am nevoie de autorizaţie de construire?

Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, la:

Art. 11.

(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicată la 16 decembrie 2008), în vigoare de la 14 februarie 2009)

a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii; (literă modificată prin art. unic din Legea nr. 117/2007, în vigoare de la 10 mai 2007)c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;

d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;

e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;

f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;

h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)lit. b), astfel:

1. finisaje interioare şi exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;

2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

(literă modificată prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 261/2009 (publicată la 16 iulie 2009), în vigoare de la 14 octombrie 2009)

i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;

j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;

k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;

l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului;

m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală. (literă revenită la forma iniţială ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017, în vigoare de la 5 mai 2017)

n) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire. (literă introdusă prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 22/2014, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 197/2016, în vigoare de la 4 noiembrie 2016)

o) introducerea de reţele şi . . . text abrogat – [{*}] . . . (literă eliminată de la 5 mai 2017 ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017)

o) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare. (literă introdusă prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 40/2017, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 273/2017, în vigoare de la 31 decembrie 2017)

(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, precum şi lucrări de reparaţii/ reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea. (alineat revenit la forma anterioară ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017, în vigoare de la 5 mai 2017)

(21) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare. (alineat introdus prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 148/2016, în vigoare de la 18 iulie 2016)

(22) În cazul monumentelor istorice, se pot executa lucrările prevăzute la alin. (21) doar în baza şi cu respectarea obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric, întocmită şi eliberată potrivit legii. Obligaţia se va elibera în termen de 30 de zile de la solicitare, nerespectarea termenului creând posibilitatea executării lucrărilor în absenţa obligaţiei. (alineat introdus prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 148/2016, în vigoare de la 18 iulie 2016)

(23) Ministerul Culturii va fi notificat înaintea începerii lucrărilor prevăzute la alin. (21) şi va putea verifica conformitatea acestora cu prevederile legii. (alineat introdus prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 148/2016, în vigoare de la 18 iulie 2016)

(24) Lucrările pentru amplasarea de . . . text abrogat – [{*}] . . . (alineat eliminat de la 5 mai 2017 ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017)

(24) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie interioară, precum şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate. (alineat introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 40/2017, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 273/2017, în vigoare de la 31 decembrie 2017)

(25) Se pot executa fără . . . text abrogat – [{*}] . . . (alineat eliminat de la 5 mai 2017 ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017)

(26) Prin excepţie de la . . . text abrogat – [{*}] . . . (alineat eliminat de la 5 mai 2017 ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017)

(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire. (alineat revenit la forma iniţială ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016 prin art. unic din Legea nr. 86/2017, în vigoare de la 5 mai 2017)