Autoritățile publice locale sunt obligate să întocmească și să facă publice raporturile anuale privind transparența decizională (Legea 52/2003) și accesul la informațiile de interes public(Legea 544/2001).

Transparența decizională

Raportul privind implementarea Legii 52/2003 privind Transparența decizională cuprinde cel puţin următoarele elemente:

  • numărul total al recomandărilor primite
  • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate
  • numărul participanţilor la şedinţele publice
  • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative
  • situaţia cazurilor în care autoritatea publicã a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003
  • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
  • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionãrii accesului.

Accesul la informațiile de interes public

Raportul privind implementarea Legii 544/2001 privind Accesul la informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:

  • numărul total de solicitări de informaţii de interes public
  • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
  • numărul de solicitări rezolvate favorabil
  • numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
  • numărul de solicitări adresate
  • numărul de solicitări adresate de persoane fizice
  • numărul de solicitări adresate de persoane juridice
  • numărul de reclamaţii
  • numărul de plângeri în instanţă
  • costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
  • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate
  • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
  • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
  • informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie
  • măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii